BOZP
Mondi Štětí

Školicí centrum

Každý pracovník před vstupem do areálu Mondi Štětí a.s. musí projít bezpečnostním školením, které probíhá interaktivní formou na našem školicím středisku, které se nachází zde . Školení trvá dvě hodiny a je zakončeno závěrečným testem. Bezpečnost práce v areálu Mondi Štětí a.s. bereme velmi vážně, a proto vás žádáme, abyste školení věnovali maximální pozornost a v areálu Mondi Štětí a.s. se řídili veškerými pravidly bezpečnosti práce. Pokud si nejste čímkoli jistí, přerušte činnost a ptejte se našich BOZP pracovníků, nebo kohokoliv z Mondi Štětí a.s., vždy jsme připraveni vám pomoci.

Termíny školení objednává, po komunikaci s externí firmou, kontaktní osoba z Mondi Štětí a.s. a konečný termín a čas vám následně sdělí. Na školení je potřeba se dostavit včas, pokud pracovníci přijdou pozdě, nebudou proškoleni (nebudou moci vstoupit do areálu Mondi Štětí a.s.) a bude potřeba si rezervovat další volný termín.

Každý pracovník po úspěšném splnění závěrečného BOZP testu obdrží vstupní kartu s fotkou a může vstoupit do areálu Mondi Štětí a.s. Fotografie se neposílají dopředu, ale jsou pořízeny přímo na školicím středisku.

Vstupní školení platí rok ode dne absolvování školení a úspěšného splnění testu. Po uplynutí jednoho roku je potřeba školení absolvovat znovu. Pokud tedy vykonáváte v areálu Mondi Štětí a.s. práce déle jak jeden rok, myslete na tuto skutečnost a na opakované školení se objednejte s dostatečným předstihem.

Pokud vstupní karta není v průběhu platnosti BOZP školení použita déle jak jeden měsíc, je automaticky zablokována. Pro odblokování je potřeba navštívit školicí středisko, kde vám vstup bude obnoven. V tomto případě není potřeba absolvovat školení bezpečnosti.

Každý pracovník je proškolen na jednu danou firmu, pokud změní zaměstnavatele a do areálu Mondi Štětí a.s. bude vstupovat pod jinou firmou, i když má stále platné školení z minulého zaměstnání, musí školení absolvovat pro nového zaměstnavatele znovu.

Školení bezpečnosti jsou v českém nebo anglickém jazyce. Pokud pracovník neovládá na komunikační úrovni slovem i písmem jeden z těchto jazyků, je potřeba, aby si zajistil tlumočníka, jinak nebude proškolen. Pokud se v průběhu školení prokáže, že někdo dostatečně nerozumí výkladu, bude ze školení vykázán.

Při ztrátě vstupní karty lze po zaplacení sankce 500,-Kč na školicím středisku vystavit duplikát. Sankce se platí pouze bezhotovostně u manažera ostrahy (u ostrahy na vstupní vrátnici). Upozorňujeme na skutečnost, že hotovostní platba není možná.

Pokud potřebuje pracovník do areálu Mondi Štětí a.s. vjíždět vozidlem, postupujte podle pokynů zde.

Termíny školení jsou:
07:30 – 09:30 ČJ CZ
13:00 – 15:00 ČJ CZ

10:00 – 12:00 AJ CZ

Mimořádné termíny školení po dohodě se školitelem.

Kontakt na školicí středisko:
+420 416 802 172
Lucie.Stankova@mondigroup.com
Zlata.Jiraskova@mondigroup.com

PRAVIDLA PRO ŽÁDOST O VYDÁNÍ VSTUPNÍCH KARET DO AREÁLU

 1. Formulář vyplňuje a na školicí středisko zasílá kontaktní osoba z Mondi Štětí a.s. Formulář musí být vyplněn strojovým písmem (na PC) a zaslán ve formátu Word.
 2. Formulář zasílejte nejpozději 24 hodin před začátkem školení.
 3. Pravidla pro vyplnění pole "Žadatel" a "Externí firma" v žádosti
  1. Pole Žadatel: v případě prací pro Mondi Štětí a.s. je žadatelem firma Mondi Štětí.
  2. Pole Externí firma: název firmy, která posílá své vlastní pracovníky na školení (může být subdodavatel firmy, která má smluvní vztah s MONDI)
  3. Pole Smluvní dodavatel MONDI: firma, se kterou má Mondi smluvní vztah (je generální dodavatel, který si objednal externí firmu jako svého subdodavatele, nebo dílo realizuje sám jako externí firma)
  4. Pole Kontaktní osoba: zástupce externí firmy, jejíž vlastní pracovníci žádají o školení
  5. Pole Osobní číslo / Pořadí: nevyplňujte
 4. Bezpečnostní školení:
  1. Termíny pro bezpečnostní školení:
   1. V českém jazyce ve všední dny 7:30 – 9.30 a 13:00 – 15.00
   2. V anglickém jazyce ve všední dny 10:00 - 12:00
  2. Školení jsou vedena v českém nebo anglickém jazyce. Pro překlad do jiných jazyků musí být přítomen překladatel. V opačném případě nebudou žadatelé proškoleni.
  3. Termíny objednávejte na tel. čísle +420 416 802 172.
  4. Školení je platné 1 rok.
 5. V případě ztráty nebo poškození karty je pracovník povinen uhradit sankci ve výši 500,- Kč. Po uhrazení lze vydat kartu novou.
 6. Průběh školení a vydání karty
  1. Aby byla vstupní karta připravena, musí být správně vyplněna a včas doručena žádost o vydání osobních průkazů ke vstupu.
  2. Provede se kontrola jmen podle prezenční listiny ze školení a žádosti o vydání osobních karet.
  3. Jména, která nejsou v žádosti, nemají připravenou vstupní kartu a čeká se na doplňující žádost, aby žadatel mohl být přidán do systému a byla mu vydaná karta. Doplňující žádost řeší sám žadatel, který není uveden v žádosti, cestou svých nadřízených.
  4. Po školení je každý pracovník vyfocen a je mu vytvořena vstupní karta s fotkou.
   Card
  5. Žadatelům je na základě prezenční listiny zapsáno platné školení BOZP do systému a karty jsou okamžitě aktivní.
  6. Žadatelům jsou oproti podpisu vydávány vstupní karty.